Łacińskie zwroty i skróty spotykane często w tekstach polskich


 • a capite - od nowego wiersza
 • a contrario - przeciwnie
 • a linea - od nowego wiersza
 • a priori - z góry, z założenia
 • a.c. - anno currente - w roku bieżącym
 • a.Ch.n. - ante Christum natum - przed narodzeniem Chrystusa
 • A.D. - Anno Domini - w roku Pańskim
 • a.m.- ante meridiem - przed południem
 • activum - strona czynna czasownika
 • ad absurdum - do absurdu, do niedorzeczności; sprowadzenie rozumowania do punktu, w którym jego fałszywość staje się oczywista
 • ad acta -. do akt, umieszczenie dokumentu między aktami spraw załatwionych lub nieaktualnych
 • ad hoc - tylko do tego celu, doraźnie, tymczasowo
 • ad infinitum - w nieskończoność, bez końca
 • ad libitum - dowolnie, bez ograniczeń
 • ad rem - do rzeczy, wracać do głównego tematu
 • ad verbum - dosłownie
 • alias - inaczej (np. zwany; przy podawaniu innego nazwiska albo pseudonimu)
 • alibi - przebywanie gdzie indziej, dowód stwierdzający nieobecność osoby podejrzanej w miejscu przestępstwa
 • argumentum ad hominem - argument, zarzut odnoszący się do osoby oponenta, a nie związany z tematem sporu
 • bis - dwa razy, powtórnie
 • ca - circa - około
 • casus belli - formalna przyczyna wypowiedzenia wojny
 • cf - confer - porównaj
 • conditio sine qua non - warunek konieczny
 • corpus delicti - rzeczowy dowód przestępstwa
 • credo - wierzę, wyznanie wiary
 • cv - curriculum vitae - życiorys
 • de domo - z domu (o panieńskim nazwisku mężatki)
 • de facto - w istocie, w rzeczywistości
 • de iure - według prawa, prawnie, formalnie
 • debet - winien (lewa strona rachunków w księgowości, strona aktywów)
 • dictum - powiedzenie
 • D.O.M - Deo Optimo Maximo - Bogu Najlepszemu Najwyższemu (napis na grobach i świątyniach chrześcijańskich, przejęty z pogańskiego napisu I.O.M. (Iovi Optimo Maximo - Jowiszowi Najlepszemu Najwyższemu)
 • dramatis personae - osoby dramatu, uczestnicy wydarzenia
 • e.c.- exempli causa - na przykład
 • e. g. - exempli grafia - na przykład
 • editio princeps - wydanie pierwsze, pierwodruk
 • eo ipso - tym samym
 • ergo - więc, zatem
 • errata - błędy, wykaz błędów
 • etc. - et cetera - i tak dalej
 • ex aequo - na równi, jednakowo
 • ex definitione - z definicji
 • ex iure - z mocy prawa
 • ex libris - ze zbioru książek
 • ex officio - z urzędu
 • ex post - po fakcie
 • exempli causa [grafia] - dla przykładu, na przykład
 • exemplum - przykład
 • explicite - wyraźnie, jasno
 • expressis verbis - wyraźnie, dobitnie
 • habet - ma, posiada (prawa strona rachunków w księgowości, strona pasywów)
 • hic mulier - "ten" kobieta, herod-baba
 • hic et nunc - tu i teraz
 • homo faber - człowiek wytwórca, twórca
 • homo sapiens - człowiek rozumny
 • honoris causa - honorowy, za zasługi
 • horrendum - rzecz straszna, okropna
 • i.e. - id est - to jest, to znaczy
 • ib. - ibidem - tamże
 • id. - idem - tenże
 • idem per idem - to samo przez to samo, błędne kodo (circulus vitiosus); błąd logiczny w definiowaniu
 • ignotum per ignotum - nieznane przez nieznane; błąd logiczny w definiowaniu
 • imponderabilia - rzeczy nie dające się zważyć i zmierzyć
 • in corpore - w całości, wszyscy razem, w komplecie
 • in effigie - w obrazie, w podobiźnie; powieszenie na szubienicy portretu osoby skazanej z powodu jej nieobecności
 • in gremio - razem, wspólnie, w komplecie
 • in honorem - ku czci, dla uczczenia
 • in memoriam - ku pamięci, dla upamiętnienia
 • in persona - osobiście
 • in promptu - natychmiast, na poczekaniu, od ręki
 • in spe - w nadziei, w przyszłości
 • in statu nascendi - w stanie rodzenia się, w chwili powstawania
 • interim - tymczasowo
 • iunior - młodszy
 • l.c.- loco chato - w miejscu cytowanym uprzednio
 • L.l.- loco laudato - w miejscu cytowanym uprzednio
 • L.S. - locus sigilli - miejsce pieczęci
 • lapsus calami - mimowolny błąd w piśmie
 • lapsus linguae - mimowolny błąd językowy, przejęzyczenie
 • lege artis - wedle zasad sztuki
 • maximum - najwięcej, najwyżej
 • mea culpa - moja wina
 • memento - pamiętaj (przestroga)
 • memorandum - to, co należy pamiętać, przypomnienie, streszczenie
 • mente captus - słaby na umyśle
 • minimum - najmniej
 • minus - mniej
 • modus operandi - sposób działania
 • modus procedendi - sposób postępowania
 • modus vivendi - sposób życia, współżycia
 • mutatis mutandis - z koniecznymi zmianami, dosł.: zmieniwszy to, co należało zmienić
 • nb. - nota bene - zauważ dobrze, zwróć uwagę
 • n.l. - non liquet - sprawa niejasna
 • N.N. - nomen nescio - imienia nie znam; osoba nieznana
 • nalens volens - zob. volens nalens
 • op.cit. - opere citato - w dziele cytowanym (uprzednio)
 • p.Ch.n. - post Christum natom - po narodzeniu Chrystusa
 • p.m. - post meridiem - po południu
 • P.T. - pleno titulo - z pełnym tytułem, z zachowaniem wszystkich przysługujących tytułów
 • pars pro toto - część zamiast całości (trop retoryczny, polegający na użyciu wyrazu oznaczającego część dla określenia całości, np. "pod dachem" zamiast: "w domu")
 • passim - w wielu różnych miejscach (książki)
 • passivum - strona bierna czasownika
 • per pedel - pieszo
 • per procura - na mocy pełnomocnictwa, przez pośrednika, nie osobiście. Używane najczęściej przy zawieraniu małżeństwa pod nieobecność jednego ze współmałżonków
 • per se - samo przez się
 • perpetuum mobile - przyrząd w wiecznym i samoczynnym ruchu
 • persona non grata - osoba niepożądana. Termin używany w języku dyplomatycznym: dyplomata, który za działalność sprzeczną ze statusem został usunięty z placówki na polecenie rządu gospodarza. Przenośnie o osobie niemiłej, źle widzianej w towarzystwie
 • placet - podoba się, zgoda
 • pluralis maiestatis - liczba mnoga użyta zamiast liczby pojedynczej, zwykle przez władców, dla. podkreślenia majestatu władzy
 • pluralis modestiae - liczba mnoga użyta zamiast liczby pojedynczej, na przykład w rozprawie naukowej dla okazania skromności autora
 • plus - więcej
 • plus minus - mniej więcej
 • post scriptum - po napisanym tekście, uzupełnienie listu
 • post factum - po fakcie, po wydarzeniu
 • primo - po pierwsze
 • primo voto - z pierwszego małżeństwa (o nazwisku wdowy ponownie zamężnej)
 • pro et contra - za i przeciw
 • pro forma - dla formy, dla pozoru
 • pro memoria - dla pamięci
 • prosit - na zdrowie
 • q.e.d - quod erat demonstrandum - co należało udowodnić
 • quarto - po czwarte
 • qui pro quo - ktoś za kogoś; pomyłka, nieporozumienie
 • quinto - po piąte
 • quod libet - co się komu podoba, różności
 • quorum - kworum, liczba osób niezbędna do przeprowadzenia ważnego głosowania
 • R.I.P.- requiescat in pace - niech odpoczywa w pokoju
 • Rp. - recipe - weź (skrót stosowany na receptach)
 • s.a. - sine anno - bez roku wydania (skrót używany w bibliografiach)
 • s. d.- sine die - bez daty dziennej (o dokumencie)
 • sc. - scilicet - mianowicie
 • scil. - scilicet - mianowicie
 • secundo - po drugie
 • secundo voto - z drugiego małżeństwa (o nazwisku kobiety powtórnie zamężnej)
 • senior - starszy
 • sensu stricto - w ścislym znaczeniu
 • sic - tak, właśnie tak
 • spiritus movens - duch poruszający, motor działania
 • sq. - sequens - następna (strona)
 • sqq. - sequentes - następne (strony)
 • status quo - obecny stan rzeczy
 • status quo ante - dawny stan rzeczy
 • stricte - ściśle
 • summa cum laude - z najwyższą pochwałą, z najwyższym wyróżnieniem
 • terra incognita - ziemia nieznana
 • tertio - po trzecie
 • uno animo - jednomyślnie
 • v.- verte - odwróć stronę
 • v. - vide - zobacz
 • vacat - wakuje, wolne miejsce
 • vade mecum - chodź za mną, poradnik, przewodnik; często pisane łącznie: vademecum
 • via crucis - droga krzyżowa
 • vice versa - na odwrót
 • vis comica - siła komiczna
 • vivant - niech żyją
 • vivat - niech żyje
 • votum separatum - zdanie odrębne, opinia członka gremium niezgodna z decyzją większości tego gremium
 • volens nolens - chcąc nie chcąc
 • vulgo - pospolicie


Strona główna